ഈയാം പാറ്റകൾ

Posted: August 21, 2016 in Uncategorized

 

ഈയാം പാറ്റകൾ
ഇന്നലത്തെ മഴയിൽ
വിരിഞ്ഞ ഈയാം പാറ്റകൾ
ചിറകുകൾ കളഞ്ഞു
പറക്കാതെ കടന്നു കളഞ്ഞത്
വീണ്ടും ഒരു മഴയത്
പുഴുവായെങ്കിലും
പുനർജനിക്കാനാവുമോ
പൂർത്തിയാവാതെ പോയ
ഇഷ്ടങ്ങൾ എങ്ങനെ
മറക്കും ഇനി
ജീവന്റെ പാതിയായ
ചിറകുകളാൽ
അടയാളപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ! 

ffgffgfgfgf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s