ഒറ്റപ്പെടൽ

Posted: November 6, 2016 in Uncategorized

ഒറ്റപ്പെടൽ 
ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ വേദന
ചിലപ്പോൾ സുഗമുള്ളതാണ്
കാരണം ഇഷ്ടമുള്ളതെന്തോ
നഷ്ടപെട്ടല്ലോ എന്ന തിരിച്ചറിവിലും
കൂടെ കൂടിയ ഓർമ്മകൾ
കൂട്ടിനുണ്ടല്ലോ എന്നതിനാൽ

12904211

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s